اهداف برگزاری ششمین کنفرانس 

1- اهداف کلی کنفرانس:

هفتمین کنفرانس بین المللی پژوهش در علوم و مهندسی و چهارمین کنگره بین المللی عمران، معماری و شهرسازی آسیا، در نظر دارد با معرفي توان علمي و كاربردي براي ارتقا سطح كيفي علوم مهندسی، انسانی و اجتماعی و همچنين بررسي نيازمندي و ضروت هاي آموزش موارد فوق گام برداشته و با شناسايي نگرش ها، تجربيات نوين و تحليل ابعاد نظري و كاربردي توسعه، به تحليل، آموزش و پژوهش آن بپردازد. 

• ارتقا سطح دانش جامعه مهندسی و عموم در مسائل مرتبط با امور مهندسی، علوم، علوم انسانی و علوم اجتماعی

• بنیان گذاری و تداوم گفتمان های بین المللی در زمینه مفاهیم، نظريات و تئوری های مرتبط با محورهای کنفرانس

•  آشنايي و معرفي الگوهاي موفق توسعه مهندسی در سطح جهان و كشور و بررسي آن ها از ديدگاه‌هاي مختلف

• ايجاد فرصتي مناسب براي تبادل اطلاعات و ارائه دستاوردهاي نوین پژوهشي بين انديشمندان، محققان، صنعتگران، دانشجویان و دست‌اندرکاران در زمينه امور مهندسی، علوم، علوم انسانی و علوم اجتماعی.

• زمينه سازي در جهت تشويق و ترغيب كليه ارگان‌ها و افراد فعال و موثر به استفاده از فن آوري هاي نوين در علوم مهندسی

• توسعه و ترويج فرهنگ تحقيق و پژوهش در زمینه مباحث کنفرانس

• ایجاد تفاهم و تعامل سازنده بین مدیران شهری و دانشگاهیان

• برگزاري جلسات همفكري، بحث و گفتگو با حضور مهندسان مشاور و ارائه تجربيات عملي مرتبط با توسعه علوم مهندسی، انسانی و اجتماعی

• برقراري ارتباط بيشتر بين نهادهاي علمي و اجرايي در جهت تحقق محورهای کنفرانس

 

2- اهداف جزیی کنفرانس:

•  بررسی چالش های رشته های تخصصی مهندسی، علوم، علوم انسانی و علوم اجتماعی

• بررسی چالش های رشته های تخصصی عمران، معماری، شهرسازی و محیط زیست

• ترغيب بخش خصوصي به استفاده از فناوري هاي نوين در علوم مهندسی

•  بررسی اندیشه ها و فناوری های نو درقالب محورهای کنفرانس

• بررسی موانع و راهكارهاي توسعه پايدار در شهرها

• بررسی مدل های موجود و جاری در مدیرت و علوم مهندسی

• معرفي فناوريهاي نوين از طريق برپايي نمايشگاه جانبي

• بررسی مسئله ی انرژی و ارائه ی راه حل های مناسب در جهت توسعه امور مهندسی، علوم، علوم انسانی و علوم اجتماعی

• بررسی نقش مدیریت شهری درتوانمندسازی ، بهینه سازی و ارائه ی مدل های مناسب در توسعه شهر

• شناخت و تبیین شاخصه های هویت بخش شهری

• بررسی و ارائه ی راهکارهای تعامل موثر مهندسی ، علوم ، علوم انسانی و علوم اجتماعی

•  آشنايي دانشجويان با مباحث مرتبط با مهندسی ، علوم ، علوم انسانی و علوم اجتماعی

• معرفی فناوريهاي نوين موثر در علوم مهندسی، عمران، معماری، شهرسازی و محیط زیست

• ایجاد بستر مناسب براي انتقال دانش و فناوري هاي جديد به كشور  

•  بررسي اثرات متقابل بخش‌هاي مختلف سيستم جامع مديريت شهري برساير بخش‌ها

•  آشنايي با مفاهيم جديد در امور مهندسی ، علوم ، علوم انسانی و علوم اجتماعی

 

جهت آگاهی از محورها و موضوعات کنفرانس و کنگره به منو محورهای کنفرانس مراجعه نمایید.


تاریخ های مهم

ثبت نام و ایجاد پنل کاربری

ورود به سیستم

گالری تصاویر دوره قبلی کنفرانس

پوستر کنفرانس

گالری تصاویر دانشگاه Kasem Bundit